PSYCHOTHERAPIE
VOOR JONGEREN, (JONG)VOLWASSENEN EN OUDERS
TRAUMABEGELEDING EN -VERWERKING
Welkom bij de therapeutische praktijk van Frank Standaert. Ik bied psychotherapie aan voor jongeren, (jong)volwassenen alsook ouderbegeleiding. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in traumabegeleiding- en verwerking voor volwassenen. Op deze site vind je de nodige praktische en inhoudelijke informatie over mezelf en mijn manier van werken.Indien je na het doornemen van deze site nog vragen hebt, kan je me steeds bereiken per mail of telefoon.

VOOR WIE

Traumabegeleiding- en verwerking
Jongeren, jongvolwassenen
(en hun ouders)
Klachten

Personen die slachtoffer of getuige zijn geweest van 1 of meerdere traumatische ervaringen. Een trauma is een overweldigende ervaring die ertoe leidt dat er een verhoogde spanning ontstaat. Deze spanning blijft bestaan door triggers die het trauma en bijhorende spanning (al dan niet bewust) heractiveren. In geval van trauma vermindert deze spanning meestal niet spontaan doorheen de tijd en kan zo leiden tot langdurige overbelasting. Deze overbelasting kan op veel verschillende manieren tot uiting komen (depressie, angst, middelengebruik, overdreven reactie op situaties, emotionele afvlakking…).

Waarbij de klassieke psychotherapie zich richt op gesprek en taal, werkt dit bij trauma onvoldoende aangezien het trauma dieper is opgeslagen in een andere plaats van de hersenen en in het lichaam. Met behulp van specifieke therapeutische technieken (EMDR & hypnotherapie) slagen we er in de traumatische ervaring te verwerken waardoor de vastgezette herinnering en spanning alsnog kan afnemen.

Onder jongeren en jongvolwassenen verstaan we iemand die minimaal in het secundair onderwijs is gestart. Jongvolwassenheid wordt gezien als de periode waarin de zoektocht naar de eigen identiteit, de losmaking van het gezin van herkomst en de positie-inname in de maatschappij sterk op de voorgrond staan.

Deze thema’s herhalen zich echter continu in de loop van het volwassen leven. Vandaar dat de praktijk zich ook richt op volwassenen die zich hierin herkennen.

Indien je vragen hebt of de praktijk geschikt is voor de moeilijkheden die je ervaart, kan je steeds vrijblijvend contact opnemen per mail of telefoon (0474 593 278)

Psychotherapeutische hulp kan gezocht worden naar aanleiding van uiteenlopende klachten of vragen, zoals:

 • Emotionele problemen
 • Depressie
 • Gedragsproblemen
 • Identiteitsproblemen
 • Ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuning
 • Burn-out / Bore-out
 • Relationele problemen
 • Psychosomatische klachten
 • PTSS (posttraumatische stress-stoornis)
 • Zingevingsvragen
 • Stress- of spanningsgerelateerde klachten
 • Gedachten rond zelfdoding
 • Automutilatie (zelfbeschadigend gedrag)
 • Angsstoornissen
 • Dwangmatig gedrag
 • Verwerking en rouw
 • Traumaverwerking

WERKWIJZE

Aanmelden

Zowel jongeren als volwassenen kunnen zichzelf aanmelden of door hun omgeving worden aangemeld. Na de aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Hierin bespreken we vragen en moeilijkheden waarvoor hulp wordt gezocht. Samen bekijken we of het aanbod van de therapeutische praktijk tegemoet komt aan je verwachtingen.
De psychotherapeut werkt samen met hulpvrager rond de klachten en problemen. Dit kan gebeuren door middel van gesprekstherapie en/of specifieke technieken (EMDR). Doel van de therapie is steeds de sterktes van de cliënt te vergroten en indien aangewezen ook de omgeving te ondersteunen in het vinden van een passende oplossing voor de klachten.

Ouders & beroepsgeheim

Afhankelijk van de leeftijd, leefsituatie, problematiek en wens van de cliënt worden de ouders al dan niet actief betrokken. Bij minderjarigen worden de ouders van bij de aanvang van de therapie betrokken, tenzij de cliënt dit weigert. Meerderjarige cliënten kiezen zelf of hij/zij de ouders wilt betrekken. Belangrijk is dat de therapeut bij zowel minder- als meerderjarige cliënten gebonden is aan het beroepsgeheim.
Dit houdt in dat de therapeut de inhoud van de gesprekken met niemand mag delen, ook niet met de ouders, tenzij de cliënt daar duidelijk toestemming voor geeft. Dit beroepsgeheim geldt uiteraard ook voor gesprekken met ouders.

Pijlers

De werkwijze bij zowel jongeren als volwassenen richt zich steeds op onderstaande pijlers:

 • een persoonlijke aanpak gericht op de unieke persoon
 • een sterke focus op de gevoelswereld
 • doel van de therapie is meer voeling krijgen met de eigen beleving, van waaruit iemand meer inzicht krijgt in zichzelf. Zo is hij/zij beter in staat samen oplossingen te vinden voor de moeilijkheden die hij/zij ervaart.
 • Diagnoses kunnen hierbij een hulpmiddel zijn indien de cliënt hier nood aan heeft, maar vertellen nooit het ganse verhaal. Ik reik als therapeut wel kaders aan maar toets deze steeds af bij de cliënt.
 • Het therapeutisch proces heeft plaats in een warm, echt contact tussen therapeut en cliënt waarbij beide partijen hun aandeel opnemen in het herstelproces.

OVER MEZELF

Opleiding
Werkervaring
Beroepsverenigingen
 • Licentiaat in de Klinische Psychologie, Universiteit Gent (2007)
 • Postgraduaat in de psychotherapie: experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie, Universiteit Antwerpen (2009-2013)
 • EMDR basisopleiding deel 1 & 2, Integrativa (2017)
 • Basisopleiding hypnotherapie (2019) en vervolgmodules bij Vlaamse wetenschappelijke Hypnose Vereniging (VHYP)
 • Eigen praktijk voor psychotherapie sinds 2011.
 • Stichtend lid en vrijwillig therapeutisch coordinator van/bij Tejo Kempen, afdeling Turnhout
 • Klinisch psycholoog in het bijzonder secundair onderwijs VIBO De Ring (2011 - 2013)
 • Psychotherapeut in het kinder- en jongerenteam van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Kempen, vestiging Turnhout (2011)
 • Klinisch psycholoog in het bijzonder secundair onderwijs VIBO De Brem (2009-2010)
 • Pedagogisch begeleider binnen de bijzondere jeugdzorg (2007-2008)
 • Ingeschreven op de lijst van de erkende psychologen, bijgehouden door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 831111199)
 • Lid van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling
 • Lid van VHYP

TARIEF

Het eerste gesprek neemt ruim een uur in beslag en kost 70 euro.

Een individuele sessie en gezinsgesprekken duren 50 minuten en kosten eveneens 70 euro per sessie.

Het RIZIV betaalt tot op heden nog geen prestaties van psychologen terug. Afhankelijk van mutualiteit kan een tegemoetkoming voorzien worden. Omwille van opleiding en overeenkomsten met de ziekenfondsen voldoe ik als therapeut aan alle voorwaarden voor de beschreven tegemoetkomingen.

Meer informatie

AANMELDINGEN

Een aanmelding kan gebeuren per mail.
Hierbij graag:

 • Een korte beschrijving van de hulpvraag
 • Een telefoonnummer en uren waarop je telefonisch bereikbaar bent
 • Het rijksregisternummer van de cliënt

Ik neem binnen de 2 werkdagen contact op om een kennismakingsgesprek in te plannen (met uitzondering van schoolvakanties). Dit kennismakingsgesprek zal binnen de maand plaatsvinden. Indien na dit kennismakingsgesprek een traject kan worden opgestart, zal de therapie onmiddellijk van start kunnen gaan.

Voorwaarden zijn dat de cliënt minstens 15 jaar oud is op moment van aanmelding en beschikbaarheid voor gesprekken tijdens de kantooruren (maandag tot vrijdag, 9u-17u).

Tel.: 0474 593 278
E-mail: standaertfrank@outlook.com
Adres:
Patersstraat 144
2300 Turnhout