PSYCHOTHERAPIE
VOOR JONGEREN, (JONG)VOLWASSENEN EN OUDERS
Welkom bij de therapeutische praktijk van Frank Standaert. Ik bied psychotherapie aan voor jongeren, (jong)volwassenen alsook ouderbegeleiding. Op deze site vind je de nodige praktische en inhoudelijke informatie over mezelf en mijn manier van werken.Indien je na het doornemen van deze site nog vragen hebt, kan je me steeds bereiken per mail of telefoon.

VOOR WIE

Wie kan er terecht?
Waarmee kan je er terecht?

Onder jongeren en jongvolwassenen verstaan we iemand die minimaal in het secundair onderwijs is gestart. Jongvolwassenheid wordt gezien als de periode waarin de zoektocht naar de eigen identiteit, de losmaking van het gezin van herkomst en de positie-inname in de maatschappij sterk op de voorgrond staan.

Deze thema’s herhalen zich echter continu in de loop van het volwassen leven. Vandaar dat de praktijk zich ook richt op volwassenen die zich hierin herkennen.

Psychotherapeutische hulp kan gezocht worden naar aanleiding van uiteenlopende klachten of vragen, zoals:
 • Emotionele problemen
 • Depressie
 • Gedragsproblemen
 • Identiteitsproblemen
 • Ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuning
 • Burn-out / Bore-out
 • Relationele problemen
 • Problemen bij sociale vaardigheid en pesten
 • Psychosomatische klachten
 • Zingevingsvragen
 • Stress- of spanningsgerelateerde klachten
 • Gedachten rond zelfdoding
 • Automutilatie (zelfbeschadigend gedrag)
 • Angsstoornissen
 • Dwangmatig gedrag
 • Verwerking en rouw
 • Traumaverwerking
 • ADHD
 • Autisme
Indien je vragen hebt of de praktijk geschikt is voor de moeilijkheden die je ervaart, kan je steeds vrijblijvend contact opnemen per mail of telefoon (0474 593 278)

WERKWIJZE

Aanmelden

Jongeren en (jong)volwassenen kunnen zichzelf aanmelden of door hun ouders/voogd worden aangemeld. Na de aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Hierin bespreken we vragen en moeilijkheden waarvoor hulp wordt gezocht. Samen bekijken we of het aanbod van de therapeutische praktijk tegemoet komt aan je verwachtingen.
De psychotherapeut werkt samen met de jongere, (jong)volwassene en /of de ouders rond de klachten en problemen. Dit kan gebeuren door middel van gesprekstherapie of creatieve opdrachten. Doel van de therapie is steeds de sterktes van de cliënt te vergroten en indien aangewezen ook het gezin te ondersteunen in het vinden van een passende oplossing voor de klachten.

Ouders & beroepsgeheim

Afhankelijk van de leeftijd, leefsituatie, problematiek en wens van de cliënt worden de ouders al dan niet actief betrokken.
Bij minderjarigen worden de ouders van bij de aanvang van de therapie betrokken, tenzij de cliënt dit weigert. Meerderjarige cliënten kiezen zelf of hij/zij de ouders wilt betrekken. Belangrijk is dat de therapeut bij zowel minder- als meerderjarige cliënten gebonden is aan het beroepsgeheim.
Dit houdt in dat de therapeut de inhoud van de gesprekken met niemand mag delen, ook niet met de ouders, tenzij de cliënt daar duidelijk toestemming voor geeft. Dit beroepsgeheim geldt uiteraard ook voor gesprekken met ouders.

Peilers

De werkwijze bij zowel jongeren als volwassenen richt zich steeds op onderstaande peilers:

 • een persoonlijke aanpak gericht op de unieke persoon
 • een sterke focus op de gevoelswereld
 • doel van de therapie is meer voeling krijgen met de eigen beleving, van waaruit iemand meer inzicht krijgt in zichzelf. Zo is hij/zij beter in staat samen oplossingen te vinden voor de moeilijkheden die hij/zij ervaart.
 • Diagnoses kunnen hierbij een hulpmiddel zijn indien de cliënt hier nood aan heeft, maar vertellen nooit het ganse verhaal. Ik reik als therapeut wel kaders aan maar toets deze steeds af bij de cliënt.
 • Het therapeutisch proces heeft plaats in een warm, echt contact tussen therapeut en cliënt waarbij beide partijen hun aandeel opnemen in het herstelproces.

OVER MEZELF

Opleiding
Werkervaring
Beroepsverenigingen
 • Postgraduaat in de psychotherapie: experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie, Universiteit Antwerpen (2009-2013)
 • Licentiaat in de Klinische Psychologie, Universiteit Gent (2007)
 • EMDR basisopleiding deel 1 & 2, Integrativa (2017)
 • Eigen praktijk voor psychotherapie sinds 2011.
 • Stichtend lid en vrijwillig psychotherapeut van/bij Tejo Kempen, afdeling Turnhout
 • Klinisch psycholoog in het bijzonder secundair onderwijs VIBO De Ring (2011 - 2013)
 • Psychotherapeut in het kinder- en jongerenteam van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Kempen, vestiging Turnhout (2011)
 • Klinisch psycholoog in het bijzonder secundair onderwijs VIBO De Brem (2009-2010)
 • Pedagogisch begeleider binnen de bijzondere jeugdzorg (2007-2008)
 • Ingeschreven op de lijst van de erkende psychologen, bijgehouden door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 831111199)
 • Lid van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling
 • Lid van EMDR Belgium

TARIEF

Het eerste gesprek neemt ruim een uur in beslag en kost 60 euro.

Een individuele sessie en gezinsgesprekken duren 50 minuten en kosten eveneens 60 euro per sessie.

Er is geen bancontact voorzien. Er is wel de mogelijkheid achteraf over te schrijven of cash te betalen.

Het RIZIV betaalt tot op heden nog geen prestaties van psychologen terug. Afhankelijk van mutualiteit kan een tegemoetkoming voorzien worden. Omwille van opleiding en overeenkomsten met de ziekenfondsen voldoe ik als therapeut aan alle voorwaarden voor de beschreven tegemoetkomingen.

Meer informatie

CONTACT

Er wordt enkel op afspraak gewerkt. Je kan op eigen initiatief of na doorverwijzing van je huisarts, school, CLB of andere hulpverlening contact opnemen via mail of telefoon. Bij afwezigheid kan je altijd een bericht inspreken en word je zo spoedig mogelijk gecontacteerd.

Tel.: 0474 593 278
E-mail: contact@frankstandaert.be
Adres:
Patersstraat 144
2300 Turnhout